povinné ručení - půjčky - výdělky

Obchodní podmínky - služby

 
   

Objednat nabídky k zaslání poštou můžete kliknutím zde (návrat zpět do e-shopu)

 

Dodací obchodní podmínky 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto všeobecné podmínky (dále jen "podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě uzavírané smlouvy o poskytnutí služby (dále jen "smlouva"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.2 Provozovatelem webových stránek nebo letáku (dále jen "web nebo leták") je zároveň poskytovatelem nabízených služeb - korespondenční adresa: Pavel Tůma, 17. listopadu 287/33, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 62232649, zapsaný v živnostenském rejstříku na webu rzp.cz, kontaktní e-mail: bulletin@email.cz (dále jen "poskytovatel, prodejce nebo podnikatel"). 

1.3 Objednavatelem je každá fyzická osoba starší 18 let, pobývající na území ČR, která poptává na webu nebo v letáku nabízenou službu (dále jen "objednavatel, zákazník nebo spotřebitel"). 

1.4 Uvedený možný výdělek na webu nebo v letáku je vytažen z textů tiskových podkladů a je pouze orientační. Kalkulace vychází z teoretických výpočtů a u zahraničních firem je přepočtena částka z EUR nebo USD na Kč dle aktuálního kurzu. Poskytovatel nezaručuje stálý příjem ani výdělek, výsledky jsou individuální a závisí především na vlastním úsilí, iniciativě, šikovnosti, aktivitě objednavatele a také na aktuální poptávce po službách daného charakteru. 

1.5 Popis inzerovaných nabídek výdělků na webu je výtahem z podkladů pro jasnější představu o významu nabídek. Za obsah a správnost odpovídá podle tiskového zákona č. 46/2000 Sb. zadavatel reklamy, tzn. inzerující subjekt. Všechny obrázky na webu nebo v letáku jsou pouze ilustrační. 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Pro uzavření smlouvy objednavatel vyplní a odešle objednávkový formulář na webu nebo v letáku. Při vyplňování objednávkového formuláře je objednavatel povinen uvést platné kontaktní údaje a správnou dodací adresu. 

2.2 Objednávku objednavatel odešle poštou dopisem nebo z webu kliknutím na tlačítko "Odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Poskytovatel neprodleně potvrdí objednavateli provedenou objednávku z webu a to na adresu elektronické pošty, zároveň mu sdělí potřebné platební údaje. 

2.3 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká doručením objednávky. 

3. Platební a dodací podmínky

3.1 Objednavatel hradí uvedenou cenu služby na webu nebo v letáku předem na účet poskytovatele bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A či vkladem v bance. Požadovaná cena je včetně poštovného a balného, tedy konečná. 

3.2 Objednavatel je povinen označit platbu přiděleným variabilním symbolem, který je uveden společně s dalšími platebními údaji v e-mailové zprávě potvrzující provedenou objednávku a nebo v letáku. 

3.3 Poskytovatel vyřizuje pouze řádně dokončené a uhrazené objednávky. Objednávky jsou vyřizovány do 10 dnů po připsání platby na bankovním účtu poskytovatele. Pokud platba není uhrazena do 30 dnů od provedení objednávky, považuje se objednávka za zrušenou a smlouva zaniká. 

3.4 Objednané tiskové podklady, materiály nebo produkty jsou v uvedené lhůtě odeslány obyčejnou nebo doporučenou poštovní zásilkou dle objednávky na zadanou dodací adresu objednavatele. K výše uvedenému termínu vyřízení objednávky je nutno přičíst aktuální dodací lhůtu České pošty pro doručení poštovní zásilky (obvykle 1 až 3 pracovní dny). 

3.5 Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), fakturu - doklad vystaví po uhrazení platby a na vyžádání jej zašle objednavateli v elektronické podobě. 

4. Práva z vadného plnění 

4.1 Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Poskytovatel zaručuje objednavateli řádné odeslání podkladů nebo produktů a že zásilka při převzetí nemá žádné vady. Při dodání vadných podkladů (tzn. nekompletní, poškozené nebo nečitelné) vzniká nárok na výměnu za nové podklady bez vad. V takovém případě je objednavatel povinen informovat poskytovatele a neprodleně zaslat vadné podklady zpět na adresu poskytovatele. 

4.3 Objednavatel je oprávněn provést reklamaci písemně na korespondenční adrese nebo na sídle poskytovatele či na adrese elektronické pošty. Reklamaci je potřeba uplatnit co nejdříve, nejlépe do 30 dnů od data doručení objednaných podkladů. Objednavatel písemně uvede rozsah vady, číslo objednávky a své kontaktní údaje. 

4.4 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět objednavatele prostřednictvím elektronické pošty. 

4.5 Poskytovatel není povinen nároku objednavatele vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo vyplívá-li to z povahy věci. 

5. Další ustanovení 

5.1 Poskytovatel je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, web: uoou.cz 

5.2 K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, web: coi.cz  Poskytovatel a objednavatel se tímto dohodli, že veškeré nejasnosti či spory budou v prvé řadě řešit vzájemnou domluvou. 

5.3 Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na jeho místo nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

5.4 Podmínky jsou závazné, objednavatel proto odeslanou a uhrazenou objednávkou s uvedenými podmínkami souhlasí bez výhrad. Objednávkový formulář obsahuje klauzuli o souhlasu s těmito podmínkami. 

6. Ochrana osobních údajů 

6.1 Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, postupuje při zpracování osobních údajů objednavatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). 

6.2 Osobními údaji se rozumí všechny nezbytné údaje, které objednavatel uvede při vyplňování objednávkového formuláře, zejména jméno a příjmení, dodací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen "osobní údaje"). 

6.3 Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi poskytovatelem a objednavatelem dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR. Ze strany poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

6.4 Poskytovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a následně po dobu max. 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí doby uchovávání poskytovatel osobní údaje vymaže. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě za použití automatizovaných způsobů zpracování. 

6.5 Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat sám nebo prostřednictvím třetích osob v souladu s platnými právními předpisy při zachování principu korektnosti, transparentnosti a ochrany zájmů a práv subjektu údajů. Poskytovatel může předat osobní údaje také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to partnerům zajišťující přepravu a podílející se na realizaci platby (Česká pošta, banka). Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

6.6 Objednavatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně jejich omezení. Dále má právo na přenositelnost osobních údajů, na informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování a případně vznést námitku proti zpracování. Objednavatel má právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na korespondenční adrese poskytovatele nebo elektronicky e-mailem a také má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (ÚOOÚ) v případě pochybností o dodržování stanovených povinností. 

6.7 Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a také přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť obvyklým stanoveným způsobem. Poskytovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

7. Další doplňující informace

7.1 Cena inzertních nabídek nebo poskytovaných služeb na webu nebo v letáku zahrnuje náklady na vyhledání informací, aktualizaci, přepis, tisk podkladů k inzertním nabídkám, přípravu, kompletaci, zpracování a zaslání objednaných podkladů, materiálů či produktů přes Českou poštu, poplatky, které si účtuje banka nebo Česká pošta, další výdaje naší firmy a garance, které jsou popsané v letáku, v textu jednotlivých nabídek či v popisu nabízených služeb. 

7.2 Odbyt výrobků je zajištěn pouze u nabídek, u kterých je tato skutečnost v textu inzertní nabídky výslovně uvedena - na základě dostupných informací od inzerenta. 

7.3 Pokud je v textu nabídky uvedeno, že nabízená výdělečná činnost je prováděna formou aktivní prezentace, znamená to, že aktivní prezentace nabízených služeb nebo produktů je prováděna zájemcem o výdělek prostřednictvím inzerce (je doporučeno využít bezplatnou inzerci, je možné se setkat i s inzercí za úhradu) a nebo se provádí propagace na internetu či v tištěných novinách, kde je možné inzerovat, nebo e-mailem, telefonicky, případně poštou, nebo osobním kontaktem (tj. se souhlasem a s vědomím zájemce o služby poskytovatele dle dodaných informací a instrukcí k příslušné nabídce) za účelem získání zájemců (nebo získání adres, případně nadepsaných obálek od zájemců - dle konkrétní nabídky) o poskytovatelem nabízené služby nebo produkty. 

7.4 Je zcela na rozhodnutí objednavatele, zda v nabídkách uvedené produkty nebo služby od inzerujícího subjektu využije či nikoliv. Nevyužití objednaných nabídek, nabízených služeb či produktů není důvodem k vracení platby za předchozí již poskytnuté a uskutečněné služby. 

7.5 Pokud je v textu nabídky uvedeno, že součástí nabízené činnosti je adresování obálek, znamená to, že se obálky nadepsané adresami plní propagačním materiálem a poté se obálky odesílají poštou na získané adresy zájemců o prodejcem poskytované služby. U objednaných nabídek adresy zájemců o nabízené služby nebo produkty poskytovatel nezasílá.

7.6 Pokud je v textu nabídky nabízen kompletní systém odbytu hotových výrobků, produktů nebo balíčků, znamená to, že zasílané podklady obsahují informace o možnostech odbytu hotových produktů (různé možnosti prodeje, které si zajišťuje objednavatel nabídky) + kontakt na možnost odbytu zhotovených výrobků na internetových stránkách české firmy. 

7.7 Odeslanou objednávku je možné zrušit pouze do okamžiku, než zákazník provede platbu za nabízené služby. Nezaplacené objednávky jsou automaticky zrušeny. Okamžikem odeslání objednávky a platby je zahájeno poskytování objednaných služeb. Po provedení platby a po odeslání objednávky zákazník závazně objednává prezentované služby, tj. zaslání objednaných inzertních nabídek, tak jak je napsáno v letáku nebo na webových stránkách a rozumí tomu, že objednávka nabízených služeb bude vyřízena v uvedené dodací lhůtě. Podle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), dle § 1837 bod a) spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli v těchto dodacích a obchodních podmínkách, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Výslovný souhlas s tímto i s těmito dodacími a obchodními podmínkami spotřebitel dává podnikateli odesláním objednávky a provedením platby za nabízené služby (uzavření kupní smlouvy). Vzhledem k uvedenému ustanovení dle § 1837 bod a) Občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odstavec 1 Občanského zákoníku, není proto možné vracet platbu zpět za řádně poskytnuté objednané služby. Reklamovat poskytnuté služby lze do 12 měsíců od data doručení objednaných nabídek písemně e-mailem. Pokud zákazník neobdrží vyjádření k reklamaci e-mailem do 7 dnů, je nutné zaslat reklamaci poštou doporučeně na korespondenční adresu prodejce. Reklamace nebo refundace plateb jsou vyřizovány ve lhůtě do 14 dnů od doručení.

7.8 V případě, že zákazník neobdrží objednanou zásilku přes Českou poštu v uvedeném termínu, je nutné poskytovatele urgovat e-mailem nebo poštou doporučeným dopisem do 30 dnů od připsání platby na bankovní účet, protože se odeslaná zásilka může vinou České pošty ztratit (při poštovní přepravě, při doručování, nebo zákazník nemá označenou schránku příjmením, nebo pošta vrátí zásilku zpět z důvodu uvedení chybné adresy zákazníkem, nebo z důvodu nevyzvednutí či nepřevzetí zásilky zákazníkem apod.). V takovém případě zákazník při urgenci u poskytovatele ohledně nedoručení zásilky uvede své jméno, příjmení a kompletní adresu vč. PSČ napsanou na objednávce, datum platby, uhrazenou částku, variabilní symbol a z jakého účtu byla platba provedena. Po obdržení urgence bude objednaná zásilka odeslána zákazníkovi opakovaně do 14 dnů. V ceně nabídky je odeslání přes Českou poštu maximálně 2x (obyčejně, doporučeně). V případě nevyzvednutí nebo vrácení zásilky a dalšího požadavku ze strany zákazníka na třetí odeslání zásilky je účtován poplatek 100 Kč.

7.9 Odesláním zásilky (obyčejně, nebo doporučeně, nebo balíkem) přes Českou poštu na adresu zákazníka se považuje objednaná služba za poskytnutou, tak jak je uvedeno v textu nabídek nebo nabízených služeb. Nepřijetí objednané zásilky, nevyzvednutí zásilky v úložní lhůtě na dodací poště, nebo vrácení zásilky poštou zpět (např. z důvodu chybné adresy zákazníka) není důvodem k vracení provedené platby za uskutečněné, objednané a poskytnuté služby. 

7.10 U platby zaslané na bankovní účet bez správně uvedeného variabilního symbolu (po uplynutí min. 14 dnů po doručení platby) lze vracení platby požadovat pouze v případě, že ještě nebyla objednávka služeb poskytovatelem přijata, zpracována a odeslána (vyřízena) na adresu zákazníka. Platby doručené na bankovní účet, u kterých není uveden správný variabilní symbol a nebo ke kterým Česká pošta nedoručila objednávku jsou považovány za přeplatek a automaticky se nevrací, vrací se pouze na písemné vyžádání odesílatele. 

7.11 Výdělek u samostatně výdělečných činností se smlouvou od poskytovatele je formou provize na základě zákazníkem zaplacených objednávek (u nabídky č. 20 - provize 25% + prémie 10%, u nabídky č. 30 - provize 25% + prémie 10%, u nabídky č. 290 - provize 25%), nebo se jedná o výdělek při distribuci produktu rozesíláním poštou zájemcům za doporučenou cenu (u nabídky č. 1 - doporučená cena 50 Kč až 80 Kč, u nabídky č. 37 - doporučená cena 80 Kč až 120 Kč, u nabídky č. 283 - doporučená cena 93 Kč až 199 Kč. U nabídky č. 19 je výdělek za dodanou nadepsanou a ofrankovanou obálku 6 Kč.

7.12 U nabídek č. 15, 16, 42, 55, 190, 191 jsou zasílané publikace (návod, informace nebo pracovní postup) zdarma, cena u těchto nabídek je za kompletní systém odbytu hotových výrobků. U nabídek č. 1, 20 je zaslání propagačních letáků zdarma, cena u těchto nabídek je za zaslání bližších informací, pracovního postupu a smlouvy o zprostředkování. U nabídek č. 37 je zaslání propagačního CD-ROM zdarma, cena u těchto nabídek je za zaslání bližších informací, pracovního postupu a smlouvy o zprostředkování. U nabídky č. 283 je zaslání propagačních sad zdarma, cena nabídky je za podrobný pracovní postup s dalšími potřebnými informacemi a za zaslání smlouvy o zprostředkování. U nabídky č. 286 je zaslání startovního balíčku letáků zdarma, cena nabídky je za zaslání registrační sady s pracovním postupem a smlouvy o zprostředkování. U nabídky č. 290 je zaslání startovního balíčku letáků zdarma, cena nabídky je za zaslání registrační sady s pracovním postupem a smlouvy o zprostředkování. 

7.13 Součástí nabídky č. 1 je 10 bulletinů + poukaz na 50 bulletinů zdarma, po podpisu smlouvy je zasláno dalších 10 bulletinů, součástí nabídky č. 20 je 10 bulletinů + poukaz na 50 bulletinů zdarma, po podpisu smlouvy je zasláno dalších 20 bulletinů, součástí nabídky č. 283 je 1 propagační sada, po podpisu smlouvy je zasláno dalších 10 propagačních sad. Součástí nabídky č. 286 je 20 propagačních letáků, po podpisu smlouvy je možné zdarma objednat 50 propagačních letáků (pro první zásilku naplněných obálek), pro druhou zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 300 propagačních letáků, pro třetí zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 500 propagačních letáků, pro čtvrtou a další zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 1000 propagačních letáků. U nabídky č. 286 se uhrazená cena za registrační sadu vrací zpět pouze v případě, že dodavatel naplněných obálek zašle poskytovateli minimálně 100 naplněných obálek dle pracovního postupu a dodaných instrukcí a to během platnosti smlouvy. V jedné zásilce je možné zaslat minimálně 50 naplněných obálek, jinak poskytovatel neproplácí poštovné za odeslanou zásilku s obálkami - uvedeno ve smlouvě. U nabídky č. 19 a u nabídky č. 286 obálky, poštovní známky a adresy zájemců poskytovatel nedodává, ofrankované obálky s nadepsanou adresou získává zájemce o výdělek bezplatně prostřednictvím aktivní prezentace přímo od zájemců o poskytované služby prodejce. U nabídky č. 286 platí, že v případě, že Česká pošta vrátí zpět poskytovateli nějakou nadepsanou obálku jako nedoručitelnou, bude částka ještě před odesláním na bankovní účet objednavatele snížena (u nabídky č. 286 je to výkupní cena za nedoručitelnou obálku). Pokud by k tomu došlo, bude objednavatel informován doporučeným dopisem (max. 1x za měsíc nebo na Vaše vyžádání), ve kterém budou zaslány Českou poštou nedoručené a vrácené zásilky (za tuto službu je odečteno z částky poštovné za doporučenou zásilku, které je uvedeno na zásilce). Pokud je v jedné zásilce odesláno poskytovateli méně než 50 obálek, nezapočítávají se takové zásilky do pořadí zásilek (první, druhá, třetí, čtvrtá a každá další zásilka) - v takovém případě je u nabídky č. 286 výkupní cena za jednu obálku 11 Kč. U nabídky č. 19, č. 286 na stejnou adresu zájemce o služby poskytovatele (tzn., že v adrese je stejný název ulice a číslo popisné nebo číslo domu, stejné PSČ a stejná dodací pošta) je možné zaslat pouze jedno jméno a příjmení na jedné obálce v rámci jedné zásilky s obálkami odeslané na adresu poskytovatele, stejná adresa na obálce může být použita pouze jednou, není možné na obálce uvádět svou vlastní adresu, která byla uvedena na objednávce u objednavatele a to u všech dodaných zásilek s obálkami, jinak nebude výkupní cena za obálku poskytovatelem uhrazena. Součástí nabídky č. 290 je 20 propagačních letáků, po podpisu smlouvy je možné zdarma objednat 50 propagačních letáků, dále je možné objednat 1x měsíčně 50 propagačních letáků zdarma (max. 11x za dobu platnosti smlouvy) bez ohledu na počet zprostředkovaných a uhrazených objednávek, větší množství propagačních letáků (100 až 1000 kusů) zdarma je možné objednat při zprostředkování více uhrazených objednávek (podrobnosti uvedeny v podkladech a ve smlouvě). U nabídky č. 290 se uhrazená cena za registrační sadu vrací zpět pouze v případě, že je dosažena provize min. 300 Kč a to během platnosti smlouvy. 

7.14 Objednavatel, který využije služeb České pošty hradí poštovné dle aktuálního ceníku České pošty (případně dle údajů uvedených na příslušném webu nebo v informačních podkladech). Jakékoliv jiné náklady nebo výdaje spojené s využitím prezentovaných nabídek poskytovatel neproplácí. Pokud odesílatel odešle poskytovateli zásilku s nedoplatkem poštovného nebo na dobírku, Česká pošta takové zásilky poskytovateli nedoručuje. 

7.15 U nabízených služeb v rámci prezentovaných nabídek se nejedná o zprostředkování zaměstnání mezi občanem a zaměstnavatelem, firma Tůma Pavel není zaměstnavatel. Zájemce o vykonávání inzerovaných nabídek rozumí tomu, že činnost může vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná - bližší informace na iprace.net/osvc

7.16 V případě, že během uvedené časové lhůty dojde k neplatnosti zaslané nabídky (není možnost aktualizace informací nebo kontaktů u dané nabídky) a zákazník nepožaduje vrácení platby, má zákazník možnost si vybrat jako náhradu nabídku zdarma ve stejné cenové hodnotě, jako byla původně objednaná, již neplatná nabídka. V takovém případě bude vybraná náhradní nabídka zaslána zákazníkovi zdarma do 10 dnů poštou. Vracení platby v případě neplatnosti nabídky je možné pouze za období od měsíce, kdy byla tato skutečnost reklamována zákazníkem. Garance platnosti nabídky je 12 měsíců. Pokud tedy byla zásilka například doručena přes Českou poštu v lednu a zákazník reklamuje neplatnost nabídky s požadavkem vrácení platby například v listopadu, bude v tomto případě vrácena pouze část ceny nabídky za listopad, prosinec a leden (tedy za období neplatnosti nabídky) a to podle výpočtu: celková cena nabídky děleno 12 měsíců = cena nabídky za jeden měsíc krát počet měsíců, kdy nabídka již neplatí = částka, která se vrací zpět zákazníkovi. Pokud v celkové ceně bylo objednáno více nabídek v rámci jednoho produktu, cena se dělí počtem nabídek (například produkt za 300 Kč obsahoval 3 nabídky, cena jedné nabídky v tomto případě je 100 Kč). Vzorový formulář (text) pro odstoupení od kupní smlouvy: Adresát dle bodu 1.2 "Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy týkající se objednaných služeb (číslo nabídky, číslo objednávky, datum, jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, podpis spotřebitele"

7.17 V informačních podkladech k prezentovaným nabídkám, které jsou zasílány zákazníkovi po objednání jsou uvedeny následující ceny za nabízené produkty nebo služby. Uvedené částky (ceny) jsou vyžadovány v podkladech inzerentem. Níže v textu je uvedeno číslo nabídky / cena služby nebo produktu v Kč u dané nabídky, kterou požaduje inzerent a případné doplňující informace. NL = nabídkový propagační leták, jednotlivé nabídky jsou od sebe odděleny ***  Pokud jsou v jedné nabídce uvedeny dvě ceny v Kč, znamená to, že zasílané podklady obsahují dvě různé nabídky s rozdílnými cenami, ze kterých si můžete vybrat:        

č. 1 / 4 až 5 Kč za 1 NL, objednávka od 100 ks NL (zájemce ze Slovenska hradí příplatek za poštovné +250 Kč při objednávce 100 ks NL nebo 200 ks NL, nebo příplatek za poštovné +450 Kč při objednávce 300 ks NL nebo 400 ks NL), pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 2501 Kč a více za měsíc NL zdarma *** č. 11 / výstavní karty a známky od 330 Kč do 5650 Kč dle množství *** č. 13 / černobílé obrázky od 70 Kč do 440 Kč, barevné obrázky od 300 Kč do 4200 Kč dle množství *** č. 15 / od 150 Kč za korálky + ocelové lanko ***  č. 20 / 3,80 Kč až 5 Kč za 1 NL, objednávka od 50 NL, pro aktivní distributory u provize od 300 Kč za měsíc NL zdarma *** č. 27 / 300 Kč *** č. 37 / 15 až 21 Kč za 1 CD-ROM, objednávka od 50 ks, pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 3001 Kč a více za měsíc CD-ROM zdarma *** č. 55 / od 330 Kč za 1 sadu Scoubidou  *** č. 57 / 400 Kč *** č. 259 / 300 Kč *** č. 273 / 990 Kč *** č. 283 / 10 až 20 Kč za 1 propagační sadu, objednávka od 10 ks propagačních sad, pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 1000 Kč měsíčně a více jsou propagační sady zdarma *** č. 294 / 200 Kč ***  č. 296 / od 39,95 USD + poštovné, které sdělí inzerující firma *** č. 297 / 300 Kč *** č. 298 / 1450 Kč  *** č. 299 / 300 Kč až 1100 Kč ***  č. 303 / 1860 Kč nebo 81 EUR *** č. 305 / 300 Kč *** č. 306 / 300 Kč *** č. 307 / 300 Kč *** č. 308 / 200 a 300 Kč

7.18 Zákazníkem je každá osoba, která poptává prodejcem na webových stránkách či v letáku nabízené služby nebo produkty. V případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem osoba odlišná od spotřebitele, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

7.19 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies - zákazník potvrzením objednávky souhlasí se zasíláním informací, které souvisejí s nabízenými službami nebo produkty či podnikáním prodejce na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodejce na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodejce ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

7.20 Podklady v inzertních nabídkách označených v letáku nebo na webu poskytovatele na konci textu * jsou zasílány ve slovenském jazyce a jsou od slovenské inzerující firmy. Pokud je inzerující firma mimo území ČR a SR, případná komunikace s  firmou probíhá v jazyce dané země. 

7.21 Pokud si zákazník nepřeje dostávat informační e-maily související s podnikáním poskytovatele, je nutné napsat na e-mail poskytovatele a do předmětu zprávy je potřeba uvést: "Nezasílat e-maily", poté již žádné e-maily nebudou zasílány. Tel. č. prodejce s ohledem na legislativní požadavky 704558807. Další informace ke stažení na iprace.net/pdf, obchodní podmínky v pdf na iprace.net/vop

7.22 Čísla nabídek jsou uvedeny na webu nebo v letáku a v detailu produktu, například kód produktu NAB. 278 znamená nabídka č. 278

7.23 Obchodní podmínky pro prodej zboží a další informace jsou uvedeny zde

Podmínky platné od 1.1.2021

 

Objednat nabídky k zaslání poštou můžete kliknutím zde (návrat zpět do e-shopu)

 

Vyhledávání

Web provozuje: Tůma Pavel, 17. listopadu 287/33, 400 10 Ústí n. L. 10, bulletin@email.cz, IČO 62232649, www.rzp.cz *Další informace k nabídkám a dodací + obchodní podmínky jsou uvedeny na https://www.iprace.net/obchodni-podminky-sluzby